080 286 2000 info@53ac.com
การนำผลขาดทุนสะสม ไปใช้ในการคำนวณภาษี

การนำผลขาดทุนสะสม ไปใช้ในการคำนวณภาษี

การนำผลขาดทุนสะสม ไปใช้ในการคำนวณภาษี ในการประกอบธุรกิจ แน่นอนว่าเจ้าของกิจการคงอยากได้ยินคำว่า กำไร มากกว่าที่จะได้ยินคำว่า ขาดทุน ซึ่งในทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรแล้ว เมื่อกิจการมีกำไรสุทธิก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่หากกิจการขาดทุนสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษี...
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

กรมสรรพากรได้พัฒนา ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีช่องทางการรับข้อมูล 2 ช่องทาง ได้แก่1.1...

การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี

บริษัท หรือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและอกสารตามมตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543...

ใบกำกับภาษีปลอม จับจริง ปรับจริง ติดคุกจริง

จุดจบ คนขาย คนซื้อใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อ้างถึง เลขที่ข่าว ปชส. 8/2562 กรมสรรพากร  726 total views,  3 views...

สรรพากร จัดเก็บภาษีเงินได้ในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่า ปีก่อน 7%

อธิบดีกรมสรรพากร ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประเภาศ เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 (เดือน ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) ได้ทั้งสิ้น 1,916,088 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจำนวน 123,287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 และสูงกว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจาก 4...

ใบกำกับภาษีปลอม ความหมาย บทลงโทษ

ใบกำกับภาษีปลอม เรื่องการใช้ใบกำกับภาษีปลอมเพื่อเลี่ยงภาษีนี้ เป็นเรื่องที่กรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด จึงได้พยายามป้องกันและแก้ไญหาช่วงว่างของการเก็บภาษีอิากรที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด...