080 175 2000 info@53ac.com

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets)

หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตซึ่งเกิดจาก

  • ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
  • ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป
  • เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป

ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 1,484 total views,  2 views today