080 175 2000 info@53ac.com

TFRS for SMEs จะเริ่มใช้บังคับสำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชี เริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 หรือ หลังจากนั้น  และมีความต่างจาก NPAEs  ดังนี้

ที่มาและความหมายของ TFRS for SMEs คลิ๊กที่นี้

161019-e-magazine1161019-e-magazine2161019-e-magazine3161019-e-magazine4161019-e-magazine5161019-e-magazine6

 11,096 total views,  1 views today