080 175 2000 info@53ac.com

TFRS for SMEs (TFRS for SMEs-Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium Size Entities)

TFRS for SMEs จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยชุดเล็ก หรือที่เรียกกันว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ TFRS for NPAEs

คำว่า กิจการขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ในความหมายของมาตรฐานฉบับนี้ ไม่ใช่กิจการ SMEs ตามคำนิยามของหน่วยงานใดๆ

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ TFRS for SMEs มาถือปฎิบัติ จะทำให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยชุดเล็กก้าวเข้าสู่ระดับสากลมากขึ้น ซึ่งมาตรญานดังกล่าวมีการแปลและเรียบเรียงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุงปี 2558 (IFRS for SMEs 2015)

161019-tfrs_smes1161019-tfrs_smes2

ความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs และ NPAEs คลิ๊กที่นี้

 3,776 total views,  1 views today