080 175 2000 info@53ac.com

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย(Non-current assets classified as held for sale )

หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุดเวียนที่กิจการมีวัตถุประสงค์ที่จะถือไว้เพื่อขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการที่เกี่ยวข้อง

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 12,431 total views,  1 views today