080 175 2000 info@53ac.com

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities)

หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นนอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในงบการเงิน ทั้งนี้หากรายการใดมีสาระสำคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก

 

นาราการบัญชี: จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงเอกสารบริษัท บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร งบเปล่า เปิดบริษัท ปิดบริษัท แปลเอกสาร รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค

 899 total views,  1 views today