080 175 2000 info@53ac.com

ค่าบริการขอใบอนุญาตนำเที่ยว 20,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย
• ค่าบริการขอใบอนุญาตนำเที่ยว 20,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตนำเที่ยว 2,000 บาท
รวม (โดยประมาณ) ทั้งสิ้น 22,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน) และที่อยู่สำนักงานสาขา (ถ้ามี)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ข้อบังคับของบริษัท หรือรายงานการประชุมตั้งบริษัท (กรณีไม่มีข้อบังคับ)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (หส.2)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายด้านหน้า-ด้านในสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้สำนักงาน
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ
 • เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (เลือก 1 ข้อ)
 • กรณีเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามแบบที่กำหนด
 • กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ  (ชื่อนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตฯ)     .          จำนวน   (หลักประกัน)    บาท (กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นำสำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 1 เดือนแสดงต่อธนาคาร 1 ชุด)

อัตราค่าธรรมเนียมหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 • OUTBOUND หลักประกัน 200,000 บาท
 • INBOUND หลักประกัน 100,000 บาท
 • ในประเทศ หลักประกัน   50,000 บาท
 • เฉพาะพื้นที่ หลักประกัน   10,000 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาในการอนุมัติใบอนุญาตนำเที่ยวประมาณ 30 วัน

​สนใจบริการ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000 คุณ ธนา

อีเมล์: info@53ac.com , สำเนา CC: 53ac.com@gmail.com

Line ID: @nara53

เพิ่มเพื่อน

แผนที่

https://goo.gl/maps/GBPpLfS42QsZg4jf6

เดินทาง รถไฟฟ้า สายสีเหลือง สถานี โชคชัย 4 ประตูทางออก 4 นาราฯ อยู่ในซอยลาดพร้าว 52

 10,240 total views,  5 views today