080 175 2000 info@53ac.com

ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก (First Shareholder Meeting)

นับจากวันที่ได้จดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทจำกัด บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรก ภายใน 6 เดือน และต่อจากนั้นในทุกๆ รอบระยะเวลา 12 เดือน ก็ต้องจัดประชุมแบบนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งบครั้ง  การประชุมที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ถ้าไม่เรียกประชุม มีความผิด ปรับ

  • บริษัท ไม่เกินสองหมื่นบาท
  • กรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

 4,402 total views,  3 views today