080 286 2000 info@53ac.com

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

 

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่มนักบัญชี ที่มีอุดมการณ์ในการร่วมกันพัฒนางานบริการด้านวิชาชีพ บัญชี สอบบัญชี และที่ปรึกษา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของลูกค้า ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งกว่า 15 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ ได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันเรามีพนักงานจบปริญญาตรีกว่า 25 คน ซึ่งปฎิบัติงานเต็มเวลา คอยให้บริการต่อท่าน และลูกค้ากว่า 180 ราย ทั้งที่เป็นบริษัทไทย บริษัทร่วมทุนจากต่างชาติ และบริษัทต่างชาติ

เรามุ่งมั่น พัฒนาระบบงาน ให้บริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

 • จดทะเบียนบริษัท กว่า 80 รายต่อปี มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มี จนท. ประจำ กทม ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี
 • คัดหนังสือรับรอง กว่า 400 รายต่อปี กทม.ส่งด่วน 2 ช.ม.
 • เลิกบริษัท กว่า 30 รายต่อปี ผู้สอบประจำ สนง.สามารถวางแผน และจบงานได้ตามกำหนด แน่นอน
 • จนท.ต่างชาติประจำสำนักงาน และ พนง. ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำสำนักงาน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราวางแผนและจบงานได้ทันเวลาแน่นอน

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

ติดต่อ งานบัญชี – ตรวจสอบ โทร 080 175 2000
กรณีเร่งด่วน ติดต่อ คุณประเสริฐ โทร 080 167 3000

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com , สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

 • บริการตรวจสอบบัญชี
 • บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดของบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ
 • บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำหร (NGO) ทั้งที่จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • บริการตรวจสอบบัญชี สำหรับองค์กรต่างประเทศ ทั้งที่จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • บริการตรวจสอบพิเศษต่างๆ ตรวจสอบเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
 • บริการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • บริการตรวจนับสินค้า เพื่อการทำลาย หรือรับรองสภาพ(จำนวน)สินค้าคงเหลือ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศไทย ครอบคลุมถึง /รูปแบบการประกอบกิจการที่เหมาะสมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอำนาจการควบคุมกิจการ / การขอรับสิทธิทางภาษีและลดหย่อนที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล / การถือหุ้นส่วนใหญ่โดยชาวต่างชาติ / การลงทุนภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ครอบคลุม มาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)
 • บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร เช่น ภาษีทางตรง – ทางอ้อมในประเทศไทย / การใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี / ภาษีระหว่างประเทศ ภาษีซ้อน
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายแรงงาน และธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า – การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการขอใบอนุญาตทำงาน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ จัดตั้งคณะบุคคล จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนกิจการร่วมค้า และอื่นๆ
 • บริการขอหมายเลขผู้เสียภาษี
 • บริการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • บริการจดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน
 • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ (ย้ายที่อยู่จดทะเบียน) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท – เพิ่มวัตถุประสงค์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท (ชื่อห้างหุ้นส่วน) เปลี่ยนแปลงตราประทับจดทะเบียนขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว / จดทะเบียนภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ / ใบอนุญาตของสำนักงานผู้แทน สำนักงานภูมิภาค / จดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบกิจการของสาขานิติบุคคลต่างประเทศ และอื่นๆ
 • บริการจดทะเบียนใบอนุญาต โรงงาน กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษ และอื่นๆ
 • บริการชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และคืนบัตรผู้เสียภาษี พร้อมทั้งเป็นตัวแทนชี้แจงในส่วนงานเลิกที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรณีต่างชาติเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น เราสามารถให้บริการโดยคนต่างชาติไม่ต้องเข้าประเทศไทย หรือ เข้ามาเพียงครั้งเดียว
 • จดทะเบียนเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ / เปลี่ยนที่อยู่ / เปลี่ยนวัตถุประสงค์ / เปลี่ยนชื่อบริษัทพร้อมตราประทับ / เปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วน / เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น / เปลี่ยนแปลงตราประทับ(ไม่เปลี่ยนชื่อ) /คัดสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น เอกสารสำคัญของบริษัท หนังสือรับรอง, ข้อบังคับ, วัตถุประสงค์, ตราประทับ, คัดงบการเงิน, แบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ คัดเอกสารแบบแสดงรายการภาษีพร้อมรับรองเอกสาร
 • บริการขอใบอนุญาตเคาเตอร์แลกเเงิน , บริการขอใบอนุญาตท่องเที่ยว , จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • บริการให้ใช้ที่อยู่ เพื่อการจดทะเบียนในประเทศไทย เช่น ภูเก็ต กรุงเทพฯ นนทบุรี นนทบุรี ขอนแก่น ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี และอื่น
 • บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเพื่อรองรับการปฎิบัติตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 • บริการเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงต่างๆ
 • บริการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานของราชการ
 • บริการแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร โดยโนตารี่พับบลิค (Notary Public)
 • บริการคัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารทะเบียนธุรกิจ และหนังสือสำคัญบริษัท
 • บริการเดินทางทั่วประเทศ เพื่อจดทะเบียนธุรกิจ เดินทางเพื่อจดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ เดินทางเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจ
 • บริษัทจดทะเบียน พร้อมขาย และโอน

อะไร มาใหม่ เราบอกคุณก่อนใคร

สาระ บัญชี

ข่าว ภาษีอากร

ข่าวภาษีอากร

สาระ จดทะเบียน

สุขภาพ นักบัญชี

 • หัวใจวาย

  Heart Attack หรือภาวะหัวใจวาย เป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหล่อ […]

  11,782 total views, 19 views today

  11,783 total views, 20 views today

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease :CAD) หรือ โรคกล้าม […]

  11,805 total views, 19 views today

  11,806 total views, 20 views today

 • pokemon

  โปเกม่อน ช่วยเด็กอ้วนลดน้ำหนักได้จริง รามาธิบดี * หมอรามาฯ ชี้ เก […]

  11,768 total views, 19 views today

  11,769 total views, 20 views today

 • Blood Donation

  บริจาคโลหิต  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชาชนชาวไท […]

  11,775 total views, 19 views today

  11,776 total views, 20 views today

อื่น ๆ จิปาถะ

นักบัญชีหางาน – งานหานักบัญชี – ความเป็นมา

เราให้บริการ ทั่วประเทศ ในด้านการจดทะเบียนบริษัท คัดหนังสือรับรอง แปลและรับรองเอกสาร และอื่นๆ จึงได้รับการติดต่อจากลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการบัญชีและภาษี ซึ่งเกินความสามารถที่ นาราฯ จะรับงานไว้ได้เอง ดังนั้นเราจึง จัดตั้งเว็บบอร์ดเพื่อเป็นตัวกลาง ให้นักบัญชี และลูกค้าได้พบกัน จึงอยากเรียนเชิญ ทั้งนักบัญชี และลูกค้า เข้าใช้บริการ (โพสท์) หางาน และ บริษัทหาคน ได้โดยตรงครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

 • นักบัญชี ควรให้ข้อมูลและเสนองานแบบมืออาชีพ พร้อมออกเอกสารเสนอราคา อย่างชัดเจน เชิญเยี่ยมชม และประกาศ ในเว็บบอร์ดนี้ครับ
 • สำหรับลูกค้า – บริษัท ท่านอาจติดต่อกับผมได้โดยตรง หรือเข้าไปหารายชื่อใน เว็บบอร์ด  ได้เลยครับ และควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาด้วยครับ เชิญเยี่ยมชม และประกาศในเว็บบอร์ดนี้ครับ

บทความ น่าสนใจ ที่นักบัญชี ควรอ่าน

อ่านบทความอื่นๆ คลิ๊กที่นี้

เรียน ผู้ประกอบการ

นาราการบัญชี เข้าใจความจำเป็นของผู้ประกอบการ (บจก/หจก) ครับ ว่าเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจ จึงได้สร้างชุมชนนักบัญชีอิสระ เพื่อเป็นทางเลือก

อย่างไรเสีย ท่านต้องใช้การพิจราณาอย่างถี่ถ้วน ในการคัดเลือกนักบัญชี ทั้งเรื่อง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม และการเอาใจใส่ต่องานท่าน

สุดท้ายนี้ นาราฯ เองก็มีบริการอย่างอื่นๆ ที่สามารถให้บริการได้ เช่น งานคัดเอกสาร จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง-แก้ไขเอกสาร หรือใช้บริการนารการบัญชี ในด้าน บัญชี – ตรวจสอบบัญชี – หรือ ภาษีอากร

เราก็ยินดีและรอคอย

ขอบคุณครับ

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

5,805 total views, 10 views today